Postup při podání Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

K sepsání tohoto článku mě vedla vlastní zkušenost s nedostatkem informací při shánění podkladů pro vyřízení Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Související zákony a vyhlášky:

Dostal jsem se nedávno do situace, kdy jsem byl nucen opustit zaměstnání a evidovat se tak na Úřadu práce. Vzhledem ke špatné situaci na trhu práce v mém oboru se mi nepodařilo najít volné místo a i díky předchozím dvěma špatným zkušenostem se zaměstnavateli jsem se rozhodl postavit se na vlastní nohy a zkusit podnikat.

Vzhledem k tomu, že jsem byl evidován na Úřadu práce, naskytla se mi možnost požádat o příspěvek, jehož plný název je uveden výše a zkráceně se dá označit jako příspěvek na rozjezd podnikání.

Asi nejdůležitější věc, kterou bych měl předem zmínit je, že v době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Stejně tak musí zůstat v evidenci i po dobu projednání žádosti Úřadem práce až do rozhodnutí o přiznání či nepřiznání příspěvku.

Na koho se obrátit s žádostí o příspěvek?

S žádostí o příspěvek se obrátíte na příslušného kontaktního pracovníka Úřadu práce, bývá to obvykle jiný pracovník, než ke kterému pravidelně docházíte. Kontakt na něj vám dají buď na Úřadu práce, nebo jej můžete najít na portálu MPSV. Doporučuji hledat pod názvem Aktivní politika zaměstnanosti (zkratka APZ). Pro můj kraj jsem zde příslušného pracovníka našel, ale ne každý kraj má organizační strukturu členěnou do detailů, takže doporučuji buď se optat svého přiděleného referenta na pravidelné schůzce, nebo zavolat na příslušný Úřad práce a optat se.

Potřebné formuláře žádosti si vyzvednete přímo na Úřadu práce, nebo si je můžete stáhnout na portálu MPSV ve formátech DOC, nebo PDF. Hledejte vždy formulář s názvem Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu SVČ (zkrácené označení SÚPM-SVČ).

Jak tedy začít?

Já postupoval tak, že jsem si nejdříve zjistil od svého referenta kontakt na pracovníka Úřadu práce, který má na starosti Aktivní politiku zaměstnanosti, s tím jsem si dohodl schůzku a jednoho krásného dne jsem se za ním vypravil už s předvyplněnou žádostí a s připravenými dotazy. Doporučuji se tedy takto osobně nejdříve informovat, co vůbec má žádost obsahovat, zda splňujeme podmínky pro podání žádosti, jaké přílohy (seznam příloh jsem dostal na papíře) jsou součástí žádosti a další informace.

Jaké přílohy obsahovala má žádost o příspěvek?

 1. Potvrzení o bezdlužnosti (Vzorová žádost o potvrzení bezdlužnosti pro Úřad práce) vydané:
  1. místně příslušným finančním úřadem („nemá daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům ČR), u fyzické osoby (OSVČ) s uvedením IČ a RČ,
  2. místně příslušným celním úřadem, u fyzické osoby (OSVČ) s uvedením IČ a RČ,
  3. ČSSZ („nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), u fyzické osoby (OSVČ) s uvedením IČ a RČ,
  4. zdravotní pojišťovnou (potvrzení o bezdlužnosti na veřejné zdravotní pojištění), u fyzické osoby (OSVČ) s uvedením IČ a RČ.
 2. Originál a kopie dokladu o oprávnění k podnikání, v mém případě to byl výpis z Živnostenského rejstříku.
 3. Originál a kopie dokladu o zřízení peněžního účtu (fyzická osoba podnikající s uvedeným IČ).
 4. Pokud budeme mít provozovnu (já ji nemám), tak doklad prokazující vztah k objektu, ve kterém bude samostatně výdělečná činnost provozována (originál a kopie nájemní smlouvy, doklad o vlastnictví budoucí provozovny – výpis z katastru nemovitostí).
 5. Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti (můžete použít formulář vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti).
 6. Podnikatelský záměr (ten si zaslouží samostatný článek Jak vypadal můj podnikatelský záměr).

Nyní ještě trochu podrobností k výše uvedeným přílohám.

Co se týká potvrzení o bezdlužnosti (bod 1, A-D), je možnost, že dáte souhlas s tím, aby Úřad práce sám zjistil, zda máte či nemáte nedoplatky, ale toto mi nebylo referentem doporučeno vzhledem k možným delším termínům, než pokud si tyto potvrzení zajistíte sami. Postupoval jsem tedy tak, že jsem si sepsal žádosti o potvrzení bezdlužnosti na jednotlivé úřady a ty jsem jednoho dne osobně navštívil a žádosti předal, pokud si dobře vzpomínám, tak pouze na ČSSZ jsem dostal potvrzení ihned, ostatní mi došly během týdne poštou. Doporučuji žádosti o potvrzení bezdlužnosti vytisknout 2x a jedno vyhotovení si na každém úřadě nechat potvrdit s datumem předání. Předání poštou jsem zavrhl z důvodů delší prodlevy a možných komplikací s doručováním zásilek. Ve formulářich žádosti o příspěvek je také zmíněna možnost, že finanční úřad by mohl zjistit bezdlužnost i na celním úřadě, ale toto mi nebylo na můj dotaz na finančním úřadě potvrzeno, takže jsem musel žádost osobně zavést i na celní úřad.

Potvrzení bezdlužnosti si nechejte potvrdit jak na rodné číslo, tak i na IČ.

Co se týká doložení oprávnění k podnikání (bod 2), pokud ještě nemáte živnostenské oprávnění, je nejvyšší čas si jej pořídit, protože je potřebné jej doložit jako přílohu žádosti. Navštívil jsem tedy Živnostenský úřad a pracovnice mi za poplatek 1.000,-Kč na počkání zaregistrovala předmět podnikání a obory činností, které jsem požadoval (ty jsem si vyhledal předem, zapište si alespoň jejich čísla). Je nutné předem informovat o skutečnosti, že jsme v evidenci Úřadu práce, čili datum zahájení činnosti zatím nemáme stanoveno. Ještě jednou zdůrazňuji, že až do doby, než nám bude sděleno rozhodnutí Úřadu práce o naší žádosti o příspěvek a tedy až sepíšeme Dohodu s Úřadem práce, tak musíme být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Živnostenský úřad má možnost informovat ČSSZ a  zdravotní pojišťovnu o datu zahájení činnosti, ale toho my nyní nevyužijeme a budeme o datu zahájení činnosti informovat tyto organizace sami, až budeme bezpečně vědět rozhodnutí Úřadu práce. Živnostenský úřad tedy může informovat alespoň Finanční úřad, kde si pak následně po několika dnech můžeme vyzvednout Rozhodnutí o registraci. Já tam pro jistotu osobně zajel ještě ten den, kdy jsem se registroval na Živnostenské úřadu. Pokud budeme využívat při své podnikatelské činnosti automobil, přihlásíme se i k platbě silniční daně.

Doklad o zřízení peněžního účtu (bod 3) je jasný, doporučuji si zřídit účet ještě před návštěvou finančního úřadu, protože tam budou číslo Vašeho účtu chtít vědět. Banku musíme navštívit až po registraci na Živnostenském úřadě tak, abychom už měli přidělené IČ. Doporučuji si založit samostatný podnikatelský účet (na IČ), není dnes problém jej sehnat s prakticky nulovými poplatky za zřízení a vedení účtu.

Doklad prokazující vztah k objektu (bod 4), ve kterém budeme mít provozovnu. Já sice provozovnu nemám, ale stejně jsem měl pro jistotu výpis z katastru nemovitostí svého bydliště, což je v mém případě i sídlo podnikatele:-) Výpis z katastru se dá obstarat například i na České poště.

Vyjádření ošetřujícího lékaře (bod 5), když to musí být, co se dá dělat, platí se tuším celkem 130,-Kč, ale prakticky jen za podepsání papíru, prohlídka neproběhla žádná:-)

Konečně podáváme žádost

Po obíhání úřadů, získání všech příloh vč. sepsání podnikatelského záměrů a vyplnění žádosti jsem se konečně tedy rozhodl podat Žádost o příspěvek  příslušnému referentovi na Úřad práce. Po zkontrolování úplnosti žádosti i příloh mi bylo slíbeno, že mě Úřad práce vyrozumí o rozhodnutí o mé žádosti. Přesné termíny, dokdy by se tak mělo stát, mi sděleny nebyly, s poukazem na to, že se nejedná o správní řízení, čili nezbývá než čekat.

Zhruba po měsíci a půl jsem byl pracovníkem kontaktován, že má žádost byla vyřízena kladně v tom smyslu, že mi bude příspěvek v určité výši přiznán.

Vydal jsem se tedy opět na Úřad práce, kde se mnou byla sepsána Dohoda o zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti a poskytnutí příspěvku.

Doporučuji podmínky této Dohody důkladně prostudovat, mezi nejdůležitější věci patří:

 • v dohodě je stanoven den zahájení činnosti, k tomuto dni se tedy musíme zaregistrovat k placení sociálního pojištění u ČSSZ a k platbě zdravotního pojištění k zdravotní pojišťovně (jsou určité termíny, do kdy tak musíme učinit),
 • podnikat musíme nepřetržitě nejméně po dobu 365 dnů ode dne zahájení činnosti,
 • prostředky můžeme použít pouze na tzv. uznatelné nákladové položky, které jsou vypsány v příloze, která je součástí Dohody,
 • příspěvek můžeme použít pouze ke krytí nákladů vynaložených po nabytí platnosti a účinnosti Dohody, nemůžeme tedy příspěvek uplatnit na náklady, vynaložené ještě před sepsáním Dohody,
 • do stanoveného data (1 měsíc od zahájení činnosti) musíme doložit Úřadu práce doklady o vynaložení příspěvku na nákup materiálů podle přílohy Dohody, to znamená, že předáme kopie faktur (vč. dokladu o zaplacení ať už hotově při převzetí, nebo bankovním převodem) na Úřad práce.

Do několika dnů (termín splatnosti je 30 kalendářních dnů od podpisu Dohody) mi byl příspěvek zaslán na bankovní účet, takže jsem se ke dni předcházejícímu dni zahájení činnosti odhlásil z evidence Úřadu práce, naopak den zahájení činnosti jsem ohlásil na ČSSZ a zdravotní pojišťovně a mohl konečně nakoupit potřebný materiál pro podnikatelskou činnost.

Moje rada tedy zní, že pokud máte nápad a chuť podnikat, tak toto je jedna z možností, která vám začátky v podnikání alespoň trochu ulehčí. I přesto, že příspěvek není nárokovatelný a nemusí ho získat každý, tak v mém případě to za ten čas a úsilí rozhodně stálo. A pokud ho nezískáte, minimálně vás to přinutí se zajímat v určité míře o legislativu v podnikatelském prostředí, uděláte si ekonomickou rozvahu vašeho podnikatelského záměrů, což je velmi užitečné i pokud byste o žádný příspěvek nežádali.

Takže přeji, ať příspěvek získáte a hodně štěstí ve vašem podnikání!


62 názorů na “Postup při podání Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti”

 1. Dobrý den, nevíte kde sehnat formulář – Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Moje lékařka ho nemá a nikde na netu ho nemohu sehnat.
  Díky Matějková

 2. Vladimír

  Zdravím,

  jsem v analogické situaci. Prosím Vás, co jste napsal do Podnikatelského záměru? Předem děkuji za odpověď.

  S pozdravem,
  Vladimír S.

 3. Dobrý den,
  chtěl bych Vám moc poděkovat za tyto skvělé webové stránky, díky kterým je získání dotace o mnoho snažší. Není lepších stránek, kde by byly potřebné informace takto souhrně uvedeny.

  Byl mi schválen příspěvek na nákup technického vybavení, s tím, že začátek podnikání je od 1.7. Peníze od ÚP obdržím dle informací do 15 dnů. Tedy v polovině června. Nevíte, mohu nějakým způsobem nakoupit techniku v druhé polovině června, tedy před zahájením podnikání, abych mohl danou činnost provozovat opravdu od 1.7.? Nebo musím s nákupem počkat až po zahájení podnikání?

  Děkuji

  1. Dobrý den,
   jsem rád, že Vám byly informace k užitku a že jste získal dotaci na rozjezd podnikání.
   Co se týká zřizovacích výdajů na nákup vybavení, posílám několik článků, kde se o tom dočtete více.
   Zřizovací výdaje definuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 5 odst. 7.
   (7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost, nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.

   Čili jedná se o pořízení zásob a o jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.

   http://www.jakpodnikat.cz/zrizovaci-vydaje.php
   http://diskuse2.jakpodnikat.cz/viewtopic.php?id=3678 (zkuste v diskusi najít i více informací, já zadal termín „zřizovací výdaje“ a tohle mi vyjelo mezi prvními)

   Asi se mezi tyto výdaje nedá počítat úplně vše, a také záleží, jak to přijme případná finanční kontrola. Jak vidíte z diskuse z druhého odkazu, tak tam asi není ideální dávat vybavení, které jste už dříve používal, ale pokud dva týdny před zahájením činnosti zakoupíte nový předmět, který budete nutně k činnosti využívat, tak si myslím, že by to neměl být problém. Ale je to pouze můj názor, jako laika, pokud chcete mít jistotu, tak se obraťte s dotazem buď na finanční úřad, nebo na účetní.

   Přeji hodně úspěchů v podnikání!

   1. Moc Vám děkuji za vyčerpávající a podrobné informace.

    Také přeji mnoho úspěchů 🙂

  2. Dobrý den,

   pokud jsem věc správně pochopil, nakupovat vybavení za příspěvek na SUPM můžete:

   – po podepsání dohody s ÚP a přípsání příspěvku na uvedený účet
   – v okamžiku nákupu již musíte mít vyřízeno živ.oprávnění a stanoveno datum zahájení činnosti, nakupujete již jako subjekt s IČ, není důležité že vám živnost „startuje“ třeba až za měsíc (to je záležitost, která se týká jen ZP a SSZ)

   – podle všeho tedy věci za příspěvek můžete nakupovat i před ostrým zahájením činnosti v období od okamžiku kdy vám byly příspěvek připsán na účet. Předložíte žádost a projekt a nezbytné doklady, včetně seznamu pořizovaného majektu, který potřebujete k zahájení činnosti, po jeho schválení a doladění podepíšete smlouvu – dohodu, s tím, že podnikat začínáte např. od 1. září, zhruba do 14 dnů dostanete prostředky a můžete nakoupit. Nemusí se s tím čekat až po 1. září. Předpokládám, že o tohle vám šlo.

   – doporučuji nákupy podle seznamu vybavení dodržet – je to součást vašeho projektu, takže si tam skutečně dejte co potřebujete, pak vám nemůže nikdo říci ani popel.
   – nemůžete kupovat bazarové věci (zajímavé je, že v dotačních programech EU to možné je)
   – doporučuji částku vyčerpat a nakoupit za o málo více, tedy zcela vyčerpat a ještě přihodit pár tisíc ze svého, ušetří se tím spousta papírování s vracením, protože co nevyčerpáte musíte vrátit. Např. pokud dostanete 60 tis na nákup vybavení a využijete jen 50, je to vaše škoda, to je skutečně lepší počítat s tím že přidáte dalších svých 10 tis. a koupíte o jeden kus něčeho navíc – pozor – ovšem je lepší to mít pro klid úředníků i sebe už v tom seznamu věcí, který vám úředník schválí v rámci posouzení vašeho projektu. Pochopitelně že mohou nastávat situace, kdy chladící box koupíte o 5 tis. laciněji, takže je lepší obhájit si v seznamu (projektu) o kus více.
   – pokud věci podle seznamu nakoupíte a přeci jen vám zbude, tak myslím, že by neměl být problém se zakoupením jedné dvou položek, které jste neuvedl, ale které s vaší činností prokazatelně souvisejí, prostě tak aby vám vám to vyšlo bez vracení prostředků – úředníky to papírování taky nebaví.
   – pozor – skutečně se kontroluje zda jste věci pořízené z příspěvku obratem ruky nestřelil a zda je máte v majetku (papírově i fyzicky) a to zhruba po půl až 3/4 roku, prostě před uplynutím roční lhůty, ke které jste se zavázal činnost provozovat.

 4. Jakub Zahradník

  Dobry den, chtel bych se optat, zda-li si muzete sehnat i dalsi praci. Napr. Budu podnikat ve vyrobe formicek po vecerech a dopoledne budu zamestnany. Je toto v poradku? A muzu pripadne vydelat vice ve sve praci, nez vyrobou zminovanych formicek? I rpes to, ze budu formicky vyrabet ty vzpominane 2 roky, ale holt bude v\delek mensi? Dekuji za odpoved Zahradnik

  1. Dobrý den Jakube,
   v tomto problému bych vám asi poradil se přímo zeptat na Úřadu práce. Případně si ještě dopředu můžete pročíst příslušné zákony, které se zřizování společensky účelných pracovních míst týkají. Konkrétně se jedná o zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (např. § 113 a § 119) a vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (např. § 25).
   Ve smlouvě, kterou jsem s Úřadem práce sepisoval já, přímo žádná zmínka o zákazu zaměstnaneckého poměru není, je pouze nutnost zřídit společensky účelné pracovní místo za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Také, což je asi z pohledu souběhu výkonu zaměstnaneckého poměru a samostatné výdělečné činnosti důležité, musím být po dobu 1 roku veden v evidenci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení jako OSVČ.
   Ale jak jsem psal, raději se zeptejte přímo na ÚP.

   1. Jakub Zahradník

    Dekuji za Vasi odpoved. Vyzjistim na UP a snad to nebude problem. Dle „selskeho rozumu“ by to bylo kontraproduktivni, kdyby neslo. Tak uvidime a budu Vas informovat o nasi zkusenosti

    1. Jiří Schlesinger

     Dobrý den.
     Jak jste dopadl s dotazem na ÚP.
     Jsem v podobné situaci.Jako OSVČ jsem si zřídil SÚPM a získal příspěvek.Po dvou měsících práce jako OSVČ na hlavní poměr jsem
     získal zajímavé místo a nyní pracuji jako zaměstnanec u jedné velké firmy a OSVČ mám tedy nyní jako vedlejší poměr.
     Ve smlouvě, kterou jsem s ÚP sepisoval, není vůbec žádná zmínka o tom, že jako OSVČ musím pracovat na hlavní poměr a tudíž by snad neměl být žádný problém. Je zde pouze podmínka, že 365 dní se nesmím evidovat na ÚP a po stejnou dobu musím být veden na OSSZ jako OSVČ.
     Z mého pohledu a smlouvy jsem nic neporušil a tudíž získaný příspěvek bych dle mého vracet nemusel. Je to tak správně?
     děkuji

  1. Jsem rád, že Vám byly články užitečné, také přeji hodně štěstí v podnikání!

 5. Jana Adámková

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, zda jste musel absolvovat na ÚP kurz základy podnikání, aby vám byla vyplacena dotace. Děkuji za odpověď – Adámková Jana

 6. Dobrý den chci se zeptat jestli by úřadu vadilo že mám dluh u vzp z roku 2010 který splácím a v součastné době jsem vedená u jiné pojištovy MPSV jinak žádné jiné dluhy nemám tak nevím jestli budou vyžadovat i výpis po vzp nebo jen u současté pojištovny.Díky

  1. Dobrý den,
   o nedoplatku na veřejném zdravotním pojištění bych v případě podání žádosti o příspěvek určitě informoval Úřad práce, kde by vám také měli sdělit, zda je to z hlediska poskytnutí příspěvku problém nebo ne.
   Přímo v žádosti je uvedeno, že žadatel dokládá Úřadu práce, že „nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění…“.

 7. Děkuji a jěště bych se chtěla zeptat jak dlouho trvá od schválení žádosti převod peněz na účet?
  mnoho lidí říka že to trvá i přes dva měsíce.

  1. Termín splatnosti příspěvku byl stanoven podle smlouvy, kterou jsem podepisoval, na 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Tento termín byl napsán i přímo ve smlouvě. Ve skutečnosti mi byl příspěvek zaslán na účet mnohem dříve, a to za 7 kalendářních dnů. Nevím ovšem, zda se za ten rok, co uběhl, nezměnily termíny.
   Delší dobu trvalo pouze samotné posouzení žádosti, od podání žádosti po její schválení a podpis smlouvy uběhl asi měsíc a půl. Tam zřejmě žádný pevný termín stanoven není.

 8. Renáta

  Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda se někdo z ÚP přijde na místo podnikání podívat.Děkuji jinak velmi dobře vysvětlen postup při vyřizování dotace k podnikání,výborná stránka R.F.

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   zatím u mě nikdo z Úřadu práce nebyl, a to uběhl už více než rok a půl od zahájení činnosti. Je pravda, že jsem někde četl, že na kontroly chodí, ale nevím, zda to tak platí ve všech případech. Navíc si myslím, že momentálně mají na ÚP úplně jiné starosti:-)
   A děkuji za pochvalu.

 9. Veronika

  Dobrý den,
  také si plánuji tento rok zažádat o dotace…..Vaše spracování Podnikatelského záměru je více než výborné. Vůbec se nedivím, že jste kladně pochodil. Určitě mi pomůže jak Vás popis vyřizování všelijakých lejster, tak i samotný Podnikatelský záměr.
  Jen by mě zajímalo, četla jsem před pár měsíci rovnici výpočtu maximálního příspěvku. Ted jí nemůžu najít. Byla Vám poskytnuta dotace v plné výši, o kterou jste žádal? A bylo to tedy cca 71tis., nebo těch cca 90tis.?
  Jinak přeju hodně zdaru v podnikání.

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   jsem rád, že Vám byl vzor podnikatelského záměru užitečný.
   Maximální výše příspěvku je dána zákonem, konkrétně § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
   Max. výše je závislá na míře nezaměstnanosti v daném regionu. Pokud je nižší než průměr v ČR, tak je max. výše příspěvku čtyřnásobek průměrné mzdy (cca 97 tis. Kč), pokud je vyšší než průměr v ČR, tak je max. výše příspěvku šestinásobek průměrné mzdy (cca 146 tis. Kč).
   Výše příspěvku je ale individuální podle situace v regionu, situace žadatele a podle podnikatelského záměru, takže dopředu vám přesnou částku neřeknou asi ani na ÚP.
   Co jsem dříve zjišťoval, tak ta skutečně přiznaná částka se pohybuje většinou ve spodní polovině té max. částky. Sám jsem získal také částku nižší, než je polovina maximálního příspěvku.

 10. Dobrý den, nevíte náhodou, jestli je tento přispěvek zdanitelným nebo ostatním přijmem ? Děkuji

 11. Dobry den, jak dlouho trva, nez od podani zadosti mate schvaleno a muzete zacit podnikat?

  1. Dobrý den,
   od podání žádosti po začátek podnikání to trvalo cca měsíc a 3 týdny, z toho měsíc a 2 týdny trvalo posouzení žádosti a sepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku, a další týden trvalo zaslání příspěvku na účet, jinak lhůta na zaslání příspěvku byla stanovena do 30 dnů.

 12. Dobrý den,

  uvažuji, že si také zažádám o dotace. Jelikož patřím do středočeského kraje, kde není příliš velká nezaměstnanost, zajímalo by mne, jak bych si měla nastavit výši příspěvku. Zažádám-li si například o 50tis, mohu očekávat částku podobnou žádosti či je většinou třeba poloviční. Tzn. že bych si zažádala o vyšší příspěvek aby celková částka byla co nejvíce podobná té prvotní? Děkuji

  1. Dobrý den,
   já nastavoval příspěvek podle skutečné ceny technického vybavení, které jsem potřeboval. Ve výsledku jsem pak dostal cca polovinu, ale asi je to závislé i na počtu žadatelů a na prostředcích, které má pro ten konkrétní rok váš ÚP k dispozici.
   Určitě nic nepokazíte, když si zažádáte o příspěvek na technické vybavení za vyšší částku, samozřejmě pokud to bude opodstatněné. Případně se můžete zeptat rovnou na ÚP pracovníků, co to mají na starosti, v mém případě nebyla pracovnice moc sdílná, takže jsem netušil, kolik a jestli vůbec něco dostanu:-)

 13. Lucie Marešová

  Dobrý den,
  nemohu doložit potvrzení o založení podnikatelského účtu – banka mi účet otevře až po oživení živnosti, ale to bych nemohla být v evidenci ÚP…..
  Lucie Marešová

  1. Dobrý den,
   co máte na mysli tím „oživením živnosti“? Máte živnost jen přerušenou/pozastavenou?
   Předpokládám, že bance by měl stačit výpis z živnostenského rejstříku. V mém případě jsem měl sice živnost založenou, ale činnost jsem v době zřizování účtu ještě nezahájil, a myslím, že se mě na to ani v bance neptali.

 14. Dobrý den, ráda bych se zeptala na Vaši radu. Chtěla bych si otevřít kosmetický salon, pracuji již několik let na 1.místě, bohužel finanční ohodnocení je velmi nízké a celkově mi to tam již delší dobu nevyhovuje.
  Když bych podala žádost v lednu 2015, myslíte, že by byla šance, že bych ji dostala? musela bych ale předtím dát výpověď a zaregistrovat se na ÚP?
  ráda bych to zkusila, ale zároveň mám trochu strach:-/
  Co se týče financí, potřebovala bych tak 60-80 tis. , měla bych tedy žádat třeba o 100- 150? lidé tady píší, že většinou dostanou polovinu. Jsem z Plzeňského kraje, konkrétně Plzeň.
  A ještě poslední dotaz, měl jste nějaké vlastní našetřené peníze, nebo jste začínal od 0?
  já bohužel našetřeno nemám vůbec nic a nevím, zda pro schválení projektu je lepší říct, že nemám vůbec nic, nebo dejme tomu si vymyslet, že mám třeba 30tis.?
  Předem děkuji za Vaši odpověď. Krásný večer:-)

  1. Dobrý večer,
   od doby, kdy jsme o dotaci žádal, uběhly už více než 2 roky, takže popíšu situaci v té době, pokud se zákony nenovelizovaly, tak by to mělo platit stejně tak i nyní.
   1. V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Dotace je také určena spíše pro uchazeče, kteří jsou v evidenci delší dobu, nemohou sehnat práci ve svém oboru a rozhodnou si zřídit živnost třeba i v úplně jiném oboru. Proto je otázka, jakou byste měla šanci získat dotaci, pokud byste o ni požádala krátce po evidování na ÚP. V tomhle případě vám ani nemůžu poradit, abyste se šla předem zeptat na ÚP, protože by asi úředníci neviděli rádi, že někdo dává výpověď jen kvůli tomu, aby získal dotaci:-)

   2. Max. výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v daném regionu. Pokud je nižší než průměr v ČR, tak je max. výše příspěvku čtyřnásobek průměrné mzdy (cca 100 tis. Kč), pokud je vyšší než průměr v ČR, tak je max. výše příspěvku šestinásobek průměrné mzdy (cca 150 tis. Kč).
   Výše příspěvku je ale individuální podle situace v regionu, situace žadatele a podle podnikatelského záměru, takže dopředu vám přesnou částku neřeknou asi ani na ÚP.
   Můžete žádat zřejmě libovolně do této maximální částky, a samozřejmě tak, abyste vybavení skutečně využila.

   3. Našetřené peníze jsem měl, protože příspěvek by mi na rozjezd živnosti nestačil. Ale při podání žádosti o příspěvek majetkové poměry nikdo nezkoumá, ani se mě na ně nikdo neptal, pouze je třeba, abyste neměla u státních institucí a zdravotní pojišťovny dluhy.

 15. Dobrý den.

  Obhajoval jste svůj podnikatelský plán i před komisí tváří v tvář či to nebylo potřeba, tedy stačilo jen podat vypracovaný plán…. a čekat na rozhodnutí ? Děkuji za odpověd.

 16. Dobrý den,chtěla bych se zeptat: od 1.8. Nastupují na OSVČ jako Kadeřnice když podám žádost do konce června mohu toho 1.8. Začít podnikat nebo proste musím počkat než bude vyřízena a než přijde příspěvek ?

  1. Dobrý den,
   nevím, jaká je aktuální situace, ale před 3 lety, kdy jsem podával žádost já platilo, že až do doby, než nám bude sděleno rozhodnutí Úřadu práce o naší žádosti o příspěvek a tedy až sepíšeme Dohodu s Úřadem práce, tak musíme být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Příspěvek by pak měl dojít do měsíce od sepsání Dohody. Až po přijetí příspěvku jsem nakoupil potřebné vybavení a zahájil činnost.

 17. Dobrý den,
  chi se zeptat, zda je problém pokud mám na doložení pouze faktury bez dokladu o zaplacení?
  Děkuji

  1. Na ÚP jsem doložil faktury včetně dokladů o zaplacení. Zda jim stačí pouze faktury je těžké odhadovat, ale faktura sama o sobě neznamená, že bylo zboží skutečně zakoupeno a proplaceno, faktura je pouze jakási výzva k zaplacení.

   Doklady o zaplacení se dají pořídit i zpětně, jak u kurýrních společností (některé společnosti zasílají na žádost potvrzení i přes internet, stačí ho pak jen vytisknout), tak předpokládám, že i České pošty, určitě si nachystejte číslo zásilky, aby bylo možné doručení zboží dohledat.

 18. Dobrý den,

  pokud mi zboží uznají, je nutné ho mít při případné kontrole v sídle podnikání?
  Termín kontroly je náhodný nebo domluvený?

  Děkuji

  1. Dobrý den,
   u mě k žádné kontrole nedošlo, pouze jsem doložil na ÚP faktury a doklady za zaplacení technického vybavení, takže podrobnosti vám neřeknu. Předpokládám, že kontrola probíhá po předchozím ohlášení.

   1. Děkuji, můžu se zeptat ve kterém městě, popř. na kterém úřadě jste si žádost podával? Proběhlo místní šetření provozovny?

    Děkuji.

    1. Jednalo se o kontaktní pracoviště Brno-venkov. Místní šetření neproběhlo, provozovnu jsem si nezřizoval, protože služby nabízím přímo u zákazníků.

 19. Dobrý den,

  čerpala jsem od ÚP příspěvek na začátek podnikání. V dohodě jsem měla uvedenou provozovnu. Při sepisování dohody paní mluvila o kontrole, která proběhne cca za rok. Rok před pár dny skončil, žádná kontrola ale nepřišla. Asi tak jako Vám. Překvapilo mě to, protože v mém okolí na kontrolu přišli všem. Po uplynulém roce jsem provozovnu hned zrušila( skončila mi nájemní smlouva, kterou jsem prodloužit nechtěla) a v živnosti pokračuji bez provozovny. Jestliže jsem rok( nepřetržitě 366 dní) provozovala živnost ve smlouvou daném oboru v dané provozovně, ale po roce jsem ji zrušila, mám ještě vůči úřadu práce nějakou oznamovací povinnost? Předpokládám, že jakmile padne rok, tak si mohu dělat co chci- změna místa podnikání, pozastavení živnosti apod, prodat některé věci…..nechce se mi volat na úřad a zbytečně na sebe upozorňovat nebo je uhánět, nerada bych ale něco zanedbala. Děkuji za radu. L

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   v dohodě s Úřadem práce jsem měl taky sjednánu podmínku provozovat činnost nepřetržitě 365 dní. Takže předpokládám, že po uplynutí této lhůty už Úřadu práce změnu oznamovat nemusíte.
   Fyzická kontrola u mě doma neproběhla, pouze jsem do měsíce od zahájení činnosti doložil na Úřad práce doklady o zakoupení zboží (faktury + potvrzení o zaplacení). A po uplynutí kalendářního roku by měli příjemci podat na Úřad práce vyúčtování příspěvku. O tom jsem ale vůbec netušil, takže mě na to upozornila pracovnice ÚP mailem, kde mi zaslala i formuláře na vyplnění.

  2. Dobrý den, můžu se zeptat, zda proběhlo místní šetření provozovny, před schválením dotace? A ve kterém městě jste žádala?
   Děkuji

 20. Děkuji za dopověď.Co si mám pod pojmem vyúčtování příspěvku představit? Faktury už přece mají.
  L

  1. ZBLOg.CZ

   Nadpis vyúčtování v mém případě byl:
   Vyúčtování příspěvků podle § 146 zák. č. 435/2004 Sb. právnickým a fyzickým osobám na společensky účelná pracovní místa dle smluv uzavřených v období od 1.1.2012 do 31.12.2012

   Pod tím napíšete údaje o poskytovateli dotace (název, adresa, IČ), což je Úřad práce, údaje o příjemci dotace (IČ, RČ, jméno, adresa), což jste vy.

   Dále stačí vypsat jednoduchou tabulku, do které napíšete označení té dohody o poskytnutí příspěvku (je napsáno hned v nadpisu té smlouvy, kterou jste podepisovala: BSK-…), dále napíšete, kolik bylo poskytnuto k 31. 12. příslušného roku, dále kolik jste použila k 31. 12. příslušného roku (předpokládám, že celou poskytnutou částku) a dále napíšete, kolik jste vracela, pokud byste příspěvek nevyužila celý. Pokud jste ho využila celý, tak napíšete vratku nulovou.

   Pod to datum, podpis a razítko, pokud máte a pošlete na Úřad práce pracovníkovi, se kterým jste příspěvek řešila.

   Předpokládám, že by se vám měli ozvat, pokud by jim vyúčtování chybělo. Já žádal o příspěvek před 4 lety, nevím, jaká je situace nyní, a zda se to vyúčtování musí vůbec posílat.

 21. Dobrý den,
  právě finišuji s přípravou záměru. Mám otázku. Má činnost bude administrativního charakteru (výživový poradce), mohu do žádosti uvést i kancelářské potřeby, nebo se jedná vyloženě o pořízení techniky? Je lepší nebýt konkrétní s položkami (např. pořízení konkrétního kancelářského stolu za 6 tisíc) , nebo stačí uvést stůl a nějakou částku, jestli mi rozumíte? 🙂
  Děkuji za info.
  Monika

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   s tím by vám nejlépe poradil přímo pracovník z ÚP, který by vám řekl, co konkrétně si můžete napsat do žádosti a jaká je šance na získání příspěvku na vaše konkrétní vybavení. Já jsem do žádosti uváděl přesný název výrobku a cenu, za kterou se výrobek prodával.

 22. Dobrý den,

  CHtěl bych se zeptat zda jde příspěvěk použít při koupi auta, které bych velice potřeboval protože by mi to usnadnilo práci a potřeboval bych ho pro naléhavé výjezdy. Vím, že je napsané, že se nemůže použít pro placení leasingu ale třeba je to něco jiného.

  Děkuji za odpověď

  1. Dobrý den,
   informujte se na příslušném Úřadu práce, kde by vám měli poradit, zda je šance příspěvek na nákup auta získat. Záleží, k čemu přesně ho budete využívat a jak posoudí Úřad práce váš podnikatelský záměr.

 23. Dobrý den, zajímalo by mě, jak se může pohybovat ýše příspěvku? Všude se píše něco jiného.
  Děkuji.

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den,
   detailně jsou maximální výše příspěvků popsány zde https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/apz/supm, tedy čtyřnásobek průměrné mzdy za předešlý kalendářní rok v regionech s nižší než průměrnou mírou nezaměstnanosti a šestinásobek v krajích s vyšší než průměrnou mírou nezaměstnanosti.
   Zmíněné částky jsou ale maximální, takže skutečná výše příspěvku závisí na předpokládaných kalkulovaných nákladech, charakteristice zřizovaného místa, situace na trhu práce v regionu, takže nakonec ta částka bude pravděpodobně nižší, já dostal cca poloviční částku než byla ta maximální možná.

 24. Dobrý den,
  zajímá mě, zda o tento příspěvek můžu zažádat, pokud jsem si živnost založil již v květnu minulého roku a momentálně jsem evidován na ÚP. Živnost mám pozastavenou a hodlám ji obnovit.

  1. Dobrý den,
   zřejmě záleží, zda jste už tu činnost, na kterou byste žádal o příspěvek, vykonával v předchozí době nebo jste si jen založil živnost, ale nezahájil samostatně výdělečnou činnost a měl ji od začátku pozastavenou. Informace jsem našel v článku (kapitola Konkrétní podmínky) https://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/podnikatel-a-urad-prace-%E2%80%93-jde-to-dohromady/.
   Ale za správnost této informace neručím, doporučil bych vám optat se na to přímo na příslušném Úřadu práce.

 25. Dobrý den, vyplňuji daňové přiznání. Měl by se v něm příspěvek objevit?

  Děkuji Vašková

  1. ZBLOg.CZ

   Dobrý den paní Vašková,
   v době, kdy jsem tohle řešil (daňové přiznání za rok 2012) platilo následující:
   Pokud vedete daňovou evidenci, tak daňového přiznání by se týkal jen výdaj, který přesahuje výši obdrženého příspěvku. Obdržený příspěvek je nedaňovým příjmem. Podrobněji jsem to popsal v článku na příkladě https://www.zblog.cz/nekolik-tipu-k-danove-evidenci/. Předpokládám, že se od té doby nic nezměnilo, ale pokud chcete mít jistotu, tak se obraťte s informaci na účetní nebo daňového poradce.

 26. Dobrý den, chci se zeptat, chci otevřít provozovnu( tetovací studio ) v jiném kraji (pardubický),ale spadám na úřad práce v Jeseníku, paní tvrdí, že můžu mít provozovnu jen v Jeseníku a až po roce jinde.že současné dvě provozovny také být nesmí.kde se ještě informovat jelikož bych chtěla k tetovacimu studiu otevřít i výtvarné kurzy a bylo mi řečeno, že lze pouze na jednu živnost, mám se informovat u právníka nebo přímo ředitele pracovního úřadu?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru